Απόφαση 2/43371/0026/ 13-06-2012 Υπουργού Οικονομικών.

26/06/2012

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης.