Απόφαση 18448/ 25-05-2012 Υπουργού Εσωτερικών για επιχορήγηση Δήμων από τους Κ.Α.Π. έτους 2012.

29/05/2012

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 με ποσό 250.315,60 ευρώ, προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.