Απόφαση 16276/ 25-04-2012 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κ.Α.Π.

3/05/2012

Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, έτους 2011.