Απόφαση 07/03/2012,υπουργείου εσωτερικών

13/03/2012

Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.09.2011.