Απόδοση 1.000.000 € από τους ΚΑΠ 2022 στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 30704/13-05-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Απόδοση ποσού 1.000.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2022, στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), προς κάλυψη λειτουργικών Δαπανών”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 1.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τρέχοντος έτους, με ανάλογη μείωση των αποδιδόμενων στους Δήμους Κ.Α.Π. έτους 2022.