Ανατροπές – Αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 150345 2021 – 26/11/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού Έτους 2021.

Στην εν λόγω Εγκύκλιο, υπενθυμίζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων και για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους.