Έκτακτη επιχορήγηση 75 εκ. € στους Δήμους λόγω κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ.Πρωτ.: 30520 – 21/5/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00€
προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19.”