Έγγρ. 6810 19/03/2012 Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης (εφαρ. διατάξεων για τη μετάταξη αποσπ. τακτ. δημ. υπαλλήλων Ο.Τ.Α

20/03/2012

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’ /14-03-2012) για τη μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού.