Εγκύκλιος σχετικά με τις Διευκρινίσεις του Ν.5027/2023 για την εφαρμογή του περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των δήμων

Δημοσιεύθηκε η Υπ΄ Αριθμ. Πρωτ.: 38880/4-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τις “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.5027/2023 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.5043/2023 περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων”.

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο επισημένεται πως:

Ο τρόπος εκτέλεσης της πάγιας διαδικασίας είσπραξης εσόδων των δήμων του νέου άρθρου 166Α του ν.3463/06 (ΚΔΚ).

-Για το δικαίωμα ταμειακής βεβαίωσης απαιτήσεων δήμων που αφορούν αυτοτελή πρόστιμα (π.χ. πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.), εκτελούνται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν.542/1977 με τις οποίες οι ως άνω απαιτήσεις βεβαιώνονται εντός αποσβεστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 3ών ετών, από τη λήξη του έτους του οποίου αποκτήθηκε ο εν λόγω τίτλος βεβαίωσης.

-Επισημαίνονται επίσης οι περιπτώσεις για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 166Α του ν.3463/06, περί βεβαίωσης οφειλών όχι πέραν της δεκαετίας.

  • την πενταετή αποσβεστική προθεσμία είσπραξης εσόδων των δήμων της παρ.3 του άρθρου 166Α.
  • τη μεταβατική διαδικασία της διάταξης του άρθρου 72 του ν.5027/23 για τις οφειλές που γεννήθηκαν πριν την 31/12/2018.
  • την υποχρέωση απαιτούμενης λογοδοσίας της παρ.4 του άρθρου 166Α, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εν κατακλείδι, τονίζεται πως οι διατάξεις τουν. 5027/2023 περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των δήμων, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).