N. 4837/2021: Πρόγραμμα “Κυψέλη” και σημαντικές διατάξεις σχετικά με θέματα των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 178-Α’-01.10.2021, ο Νόμος 4837/2021, με τίτλο: “Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις“, στον οποίο μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα:

Στην περιπτ. δ’ του άρθρου 3, ορίζεται ότι στους Φορείς Παιδικής Προστασίας συμπεριλαμβάνονται οι φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας:

δα) Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών και των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ιδιωτικού δικαίου.

δβ) Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, και ειδικότερα παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών, σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας και Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων.

δγ) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία, και

δδ) παιδικών κατασκηνώσεων

Στο άρθρο 4, ορίζεται ότι είναι στην ευθύνη των ανωτέρω φορέων και συγκεκριμένα του, ορισμένου από αυτούς,  Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων, η έγκαιρη ενημέρωση των Αρμόδιων Αρχών (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και η μέριμνα για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης των ανηλίκων που τελούν υπό την προστασία τους.

Στο άρθρο 6, περιγράφεται η έννομη προστασία του Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και του λοιπού προσωπικού των Φορέων Παιδικής Προστασίας που προβαίνουν σε αναφορά περιστατικού κακοποίησης, από κυρώσεις, δυσμενή μεταχείριση κλπ, παρά μόνον εάν προέβησαν εν γνώσει τους σε αναληθή αναφορά.

Το άρθρο 7, ορίζει την απαγόρευση εργασίας ή εθελοντικής απασχόλησης στους φορείς προσώπων που έχουν καταδικαστεί ή σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για σοβαρά εγκλήματα (βιασμός, εμπόριο ναρκωτικών κλπ).

Το άρθρο 8, υποχρεώνει τους ανωτέρω Φορείς σε προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 7, προκειμένου να εκδοθεί για αυτούς άδεια λειτουργίας, καθώς και για την ανανέωση της υφιστάμενης άδειας.

Με το άρθρο 9, συνίσταται Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων ως συντονιστικός μηχανισμός, στον οποίο γίνεται καταγραφή όλων των γνωστοποιήσεων περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων που υποβάλλονται από τους Φορείς Παιδικής Προστασίας.

Στο άρθρο 10, ορίζετια η υποχρέωση των Φορέων, σε ενέργειες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού και εθελοντών τους, ιδίως στον εντοπισμό των κινδύνων, στην αναγνώριση της
κακοποίησης και στη μεθοδολογία καταγραφής των περιστατικών.

Το άρθρο 11, περιγράφει τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους Φορείς, σε περίπτωση που εντοπισθούν παραβάσεις από τον Κοινωνικό Λειτουργό.

Στα άρθρα 13 και 14, ορίζεται η εφαρμογή του Προγράμματος “Κυψέλη” σε δημοτικούς και δημόσιους, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και το περιεχόμενό του.

Στο άρθρο 19, αποφασίζεται η επιμόρφωση και υποστήριξη του προσωπικού των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Κυψέλη», από εμπειρογνώμονες («μέντορες»), καθώς και τα καθήκοντά τους.

Με το άρθρο 21, καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3801/2009, ως προς το εφαρμοζόμενο παιδαγωγικό πρόγραμμα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων.

Στο άρθρο 28, ορίζονται οι υπεύθυνοι φορείς (Δημοτικά Βρεφοκομεία, Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειών) για την εποπτεία της αναδοχής ανηλίκων.

Στα άρθρα 29 και 30, ορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης, για υποψηφίους για αναδοχή ή υιοθεσία τέκνου συζύγου ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

Το άρθρο 31, αποφασίζει τον ορισμό τουλάχστον ενός κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικού επιστήμονα, ως κοινωνικού συμβούλου στους φορείς που αναλαμβάνουν την αναδοχή και υιοθεσία ανηλίκων.

Στο άρθρο 48, ορίζεται η δυνατότητα ίδρυσης Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από Δήμους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ο σκοπός των Κέντρων αυτών.

Στο άρθρο 49, περιγράφεται η διαδιακσία επιχορήγησης των ΝΠΙΔ που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Στο άρθρο 54, ορίζεται ότι τα άρθρα 7, 8 και 11 του Νόμου εφαρμόζονται και σε κάθε φορέα κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος παρέχει οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κλειστής ή ανοιχτής περίθαλψης σε ενηλίκους με αναπηρία, σε ηλικιωμένους και σε χρονίως πάσχοντες.

Το άρθρο 56, ορίζει την παράταση των συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς, έως τις 31/03/2022.

Στο άρθρο 58, αποφασίζεται η υλοποίηση Προγράμματος, για τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων για βρέφη σε υφιστάμενους ή νέους σταθμούς, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την εξασφάλιση μίας θέσης για όλα τα βρέφη και την υποστήριξη των οικογενειών.

Τέλος, η παρ. 2 του Άρθρου 79, ορίζει ότι το άρθρο 28, που αφορά τις νέες τοποθετήσεις ανηλίκων σε αναδοχή, καθώς και η παράγραφος 5 του άρθρου 5, περί της υποχρέωσης των Φορέων Παιδικής Προστασίας για υποβολή στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) αντιγράφου της απόφασης ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησής τους, αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 1η.1.2022.