Πότε οι ΟΤΑ μπορούν να αποφύγουν την «Κληρωτίδα» για έργα/μελέτες/τεχνικές υπηρεσίες;

Όταν οι Δήμοι ενεργούν ως αναθέτοντες φορείς σε μία εκ των αναφερόμενων στα άρθρα 228-234 του Ν. 4412/2016 δραστηριότητα, ήτοι:

  • Ύδρευση/Αποχέτευση
  • Ηλεκτρισμό
  • Φυσικό Αέριο/Θερμότητα
  • Υπηρεσίες μεταφορών
  • Λιμένες/Αερολιμένες
  • Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016 (άρθρα 222-238), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 264/2019 πράξη του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συνεπώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, που επιβάλλουν την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με την προηγούμενη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης (υποχρεωτική εφαρμογή του Κ.Η.Σ.Κ. «Κληρωτίδα»).

 

Thanassis Pazarloglou

Γενικός Διευθυντής
Συνδέσμου Δήμων Δυτικής
Θεσσαλονίκης