6+1 σημαντικές αλλαγές στο Ν.4412/2016 (ν/σ σε διαβούλευση)

Στις 23 Νοεμβρίου του 2020 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων», ήτοι του Ν.4412/2016 (αλλά και των Ν.3433/2006, Ν.3383/2010, Ν.3978/2011). Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου του 2020 και το ν/σ αναμένεται να ψηφιστεί μετά τις γιορτές.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο εν λόγω νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1. Απευθείας Ανάθεση
i. Αύξηση των ορίων (άρθρα 50 και 51):
Προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών: από 2.500 έως 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 ευρώ) ή 40.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων (e-marketplace)
Έργα: Από 2.500 έως 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 ευρώ)
ii. Καταργείται η κληρωτίδα (των παρ.5 & 6 του Ν.4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δεν δύναται να συνάψει άλλη σύμβαση με αυτή τη διαδικασία με την αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κάθε αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέτει με αυτή τη διαδικασία μία ή περισσότερες συμβάσεις (έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεών της κατ΄ έτος.
iii. Για αναθέσεις έως 2.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμβάσεις ήσσονος σημασίας) δεν ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (απευθείας εξόφληση φορολογικού παραστατικού) – άρθρο 49.
iv. Υποχρεωτική χρήση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. από 2.500 ευρώ και άνω – άρθρο 7 (από 1.000 ευρώ)
v. Η πρόσκληση δύναται να απευθύνεται σε ένα μόνο οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 53).
vi. Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφει ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα αγαθά/υπηρεσίες – άρθρο 107 (σήμερα ισχύει για συμβάσεις έως 2.500 ευρώ).
2. Κατάργηση του Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 5)
Από 30.000 πλέον Φ.Π.Α. και άνω, διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

 

THANOS POLYDOROS

CEO