17/12/2012 Υπουργείο Εσωτερικών για την Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς

17/12/2012

Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς.