Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, Σύστημα διοίκησης, διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3797-17/08/2021, η υπ’ Αριθμ. οικ. 13931 – 19/05/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο: “Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτά σεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.“.