Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση”

Ψηφίστηκε χθες, 14 Απριλίου 2021, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση”.

Αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ.

Το παρόν νομοσχέδιο αναφέρεται σε σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν συνολικά τη Δημόσια Διοίκηση, όπως η επιλογή προϊσταμένων, η αξιολόγηση, η κινητικότητα, τα πειθαρχικά θέματα, η νομική υποστήριξη Υπαλλήλων, οι αλλαγές στο προσφάτως ψηφισθέν νέο σύστημα προσλήψεων κ.α.

Δείτε ακολούθως την συνοπτική περιγραφή των θεμάτων της αυτοδιοίκησης που κατατέθηκαν προς ψήφιση:

Στο κείμενο του νομοσχεδίου

Άρθρο 34 παρ.3: Παρέχεται η δυνατότητα στους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ βαθμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) να επιλέγονται σε θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης.
Άρθρο 37: Αιρετοί υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές
Άρθρο 38: Αυξάνονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών.
Άρθρο 40: Τροποποιείται ο Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων, αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία Δημοτικού Υπαλλήλου σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Άρθρο 42: Δημοτική Αστυνομία, τροποποιείται η διάταξη περί επιστροφής στον Δήμο των Δημοτικών Αστυνομικών από τα Καταστήματα Κράτησης και ρυθμίζεται το ζήτημα της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς.
Άρθρο 46: Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ.
Άρθρο 49: Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων (αφορά και μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Δήμους).
Άρθρο 50: Παράταση προθεσμίας αξιοποίησης δωρεών από τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου και το Δήμο Κω.
Άρθρο 51: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

834/74 Τροπολογία του ΥΠΕΣ

Άρθρο 1: Παρατείνεται έως 30/06/2021 η προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 2: Διαγράφονται οφειλές προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού από επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων για παραβάσεις διατάξεων περί στάθμευσης, οι οποίες έχουν τελεστεί πριν την 23η/2/2007.
Άρθρο 3: Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μέχρι του ποσού των 10 ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη.
Άρθρο 4: Η Οικονομική Επιτροπή θα μπορεί κατά την κρίση της να αποφασίζει για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για τις υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτηρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών. Συμπληρώνεται δηλαδή, σχετικά το αρ.61 του ν.3979/2011 ως ίσχυε.
Άρθρο 5: Τροποποιείται το αρ.202 του ν.3463/2006 αναφορικά με τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τριτέκνους.
Άρθρο 6: Έως 30/06/2021, οι ΔΕΥΑ μπορεί να αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης από τους μετόχους ΟΤΑ Α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης.
Άρθρο 7: Κατά παρέκκλιση έως 31/10/2021, διατάξεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 8: Παράταση έως 30/06/2021, της δυνατότητας ανάθεσης από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Άρθρο 9: Παράταση έως 30/06/2021 της δυνατότητας προσαύξησης έως 30% του αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλλήλων Δήμων ή Περιφερειών και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των μέτρων της πανδημίας.

838/78 Τροπολογία- Προσθήκη του ΥΠ.ΕΣ.

Άρθρο 1: Άρση της αργίας Αιρετών, τροποποιείται το αρ. 236Α που έχει προσθέσει στον ν.3852/2010 ο “Κλεισθένης” (δηλ. ο ν.4555/2018).
Άρθρο 3: Μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των Δήμων αρμοδιότητας ίδρυσης ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ– Προσθήκη περ. κ’ στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 4: Εισάγεται δυνατότητα ηλεκτρονικής μυστικής ψηφοφορίας για την ψηφοφορία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη.
Άρθρο 5: Τροποποιείται το αρ.31 του Κώδικα Δικηγόρων, για την εξαίρεση Δημάρχων από την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.
Άρθρο 6: Προστίθενται δύο εδάφια στην παρ.3 του αρ.23 του ν.4674/2020, για την παροχή δυνατότητας κίνησης οχημάτων των ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις με έγκριση μονοπρόσωπου και όχι συλλογικού οργάνου, δηλαδή με έγκριση Περιφερειάρχη/ Δημάρχου/ αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης.
Άρθρο 7: Τροποποιείται η παρ.1 του αρ.100 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), αναφορικά με την αναπλήρωση των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης για λόγους απουσίας ή κωλύματος.