Χρηματοδότηση Δήμων, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από Θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 84441/09-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025».”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά στην χρηματοδότηση ΟΤΑ της Χώρας στο πλαίσιο της Πράξης “Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»”, με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και με συνολικό ποσό ύψους 2.540.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του Έργου, με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000.

Η ανωτέρω Χρηματοδότηση, θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των Δαπανών, που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Υπ. Αριθμ. 10/7207/07.03.2017 Εγκύκλιό του.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.