Χρηματοδότηση Δήμων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 51684/03-8-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025»”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά την χρηματοδότηση ΟΤΑ της Χώρας στο πλαίσιο της Πράξης “Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»”, με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και με συνολικό ποσό ύψους 1.450.000,00 Ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση, θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των Δαπανών, που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Αριθ. 10/7207/7.3.2017 εγκύκλιό του.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.