Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για Πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/1011/οικ.9434 – 31.05.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Μεταβατική διατήρηση και κωδικών taxisnet».

Με την παρούσα Εγκύκλιο, ανακοινώνεται σε όλους τους χρήστες του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ότι ο τρόπος πρόσβασής τους στην εφαρμογή αλλάζει και στο εξής θα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.

Μάλιστα αναφέρεται ότι όσοι υπάλληλοι δεν διαθέτουν Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, να προβούν στην έκδοση των προσωπικών τους κωδικών δημόσιας διοίκησης μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου, προκειμένου να διατηρήσουν την πρόσβαση τους στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeiopsephiakesdiakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-kodikon-demosias dioikeses.

Τέλος, επισημαίνεται ότι μεταβατικά και μέχρι την 30η/9/2023 θα διατηρηθεί η πρόσβαση και με κωδικούς Taxisnet και με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας η πρόσβαση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.