Φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στην εργασία, σε Φορείς του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/223/οικ.1604/31.1.2023 Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19.01.2023 (ΦΕΚ 343/ 26.01.2023 τεύχος Β’), η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, τη διαδικασία και τα Όργανα υποβολής Αναφορών, για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία και τις σχετικές προθεσμίες, καθώς και μέτρα προστασίας, που δύνανται να ληφθούν σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας.