ΥΠ.ΕΣ.: Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων εκτέλεσης εργασιών από Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. 72185/01.11.2022 Πρόσκλησή του, καλεί τους Δήμους, τις  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους Συνδέσμους ύδρευσης-αποχέτευσης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.6. «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».

Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την πρόταση τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος – ΕΠΑ 2021-2025 (εφεξής ΠΣ ΕΠΑ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, από την 15/11/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/01/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή εγγράφων (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο Δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» στη διεύθυνση ΣΤΑΔΙΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ 105 59, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.