ΥΠ.ΕΣ.: Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 374/39135/30-05-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.”.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην εκάστοτε Επιτροπή να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού της, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας της.

Επίσης, στο Παράρτημα της Εγκυκλίου, παρατίθενται:

  1. οι Διατάξεις του Άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010, 
  2. Υπόδειγμα Πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής και
  3. Γενικό Υπόδειγμα Απόφασης, το οποίο όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο σκοπό έχει να αποτελέσει Οδηγό και να διευκολύνει τις υπηρεσίες στη σύνταξη Αποφάσεων της Επιτροπής χωρίς, ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο του να είναι δεσμευτικό για αυτές.