Υπουργείο Εσωτερικών,«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»,18/12/2012