Υποβολή σχεδιών προϋπολογισμού έτους 2021 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 57691 – 11/9/2020 Εγκύκλιος 312 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών”.