Υποβολή προτάσεων για την ένταξη στο πλαίσιο Παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER»

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6539/16-11-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2097/10-11-2023 Απόφαση του Υφυπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,με θέμα την “Έγκριση προγραμμάτων τοπικών στρατηγικών
LEADER/ΤΑΠΤΟΚ στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2545/ 10.10.2022 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)” του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027» (Β’ 5361), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης.”.