Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

Αναγνωρίζοντας ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης ενός οργανισμού συνδέεται άρρηκτα με την κατάλληλη οργανωτική δομή και στελέχωση αυτού και λαμβάνοντας υπόψη:

  • αφενός τις θεσμικές δεσμεύσεις που απορρέουν για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από την ισχύουσα νομοθεσία (δημιουργία Ψηφιακού Οργανογράμματος και κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, άρθρο 16 Ν. 4440/2016) και
  • αφετέρου την υποχρέωση τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των Δήμων – το αργότερο έως 30/06/2024 – για την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων των οικείων Δήμων (άρθρα 27 και 29 του Ν. 5056/2023),

η εταιρεία μας, «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟIKONOMOTEXNIKΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.» – διαθέτοντας μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης Ο.Τ.Α. – δύναται να σας παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία συμβουλευτικής υποστήριξης για την αναδιοργάνωση της οργανωτικής δομής των Δήμων και την προσαρμογή του Ο.Ε.Υ αυτών στις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρεχόμενη υπηρεσία δύναται να περιλάβει τα εξής αντικείμενα / παραδοτέα:

 

Παραδοτέο 1: 

Διαγνωστική Ανάλυση– Αξιολόγηση Δομών & Στελέχωσης Δήμου

Παραδοτέο 2: 

Σύνταξη νέου Οργανογράμματος (Ο.Ε.Υ.) : Αποτύπωση αρμοδιοτήτων ανά οργανική μονάδα – Θέσεις Προσωπικού – Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Παραδοτέο 3: 

Σύνταξη Παραρτήματος με ειδική τεκμηρίωση προβαδίσματος των κατηγοριών για τις θέσεις των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

Παραδοτέο 4: 

Εισηγητική Έκθεση προς τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

Παραδοτέο 5: 

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις καθώς και για να εξειδικεύσουμε στις ανάγκες του εκάστοτε Δήμου  την ως άνω υπηρεσία συμβουλευτικής υποστήριξης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. αυτού, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8540 914 το ή στο e-mail: info@anavathmisi.gr .