Υπηρεσία Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης 2024-2028»

Υπηρεσία Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης 2024-2028»

Οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι αλλαγές που φέρνει η νέα δημοτική περίοδος 2024-2028 για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού καθιστούν αναγκαία τη κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό επενδύει στη  βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση της διοικητικής, οικονομικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, στη βάση των κατευθύνσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού που υπάρχει σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006) αποτελεί θεσμική υποχρέωση που αφορά όλους τους Δήμους και η οποία πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου, αναθεωρείται δε στο ήμισυ της δημοτικής θητείας. Επισημαίνεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο/ δικαιολογητικό για την υποστήριξη και αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλει κάθε Δήμος σε χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης/Leader, Φιλόδημος, κ.α.).

Επιπλέον, η ανάγκη υιοθέτησης, ενσωμάτωσης και προσαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. σε τοπικό επίπεδο, ως ένα σύγχρονο μεθοδολογικό εργαλείο στρατηγικής, διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού σε επίπεδο πόλεων – μεθοδολογικά άρτιου και επιστημονικά τεκμηριωμένου – που ιεραρχεί και κινητοποιεί τους αναγκαίους πόρους, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και ιεραρχώντας προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων και δράσεων που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών δήμων και κοινοτήτων, αξιοποιώντας δείκτες επίδοσης και στόχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αναβάθμιση Α.Ε. και η PlanBe, διαθέτοντας μια πολύχρονη και υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία στα θέματα βιώσιμου στρατηγικού σχεδιασμού, βρίσκονται στο πλευρό των ελληνικών Δήμων, παρέχοντας, μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες επιστημονικής και συμβουλευτικής καθοδήγησης, τον «οδικό χάρτη» για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης που θα ανταποκρίνεται στο όραμα, στις προσδοκίες και στις ανάγκες του κάθε Δήμου.

Η υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας από την Ομάδα μας,  δεν εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός γενικόλογου προγραμματικού κειμένου ή μιας ακόμα μελέτης, αλλά συμβάλει επί της ουσίας στην δημιουργία ενός εργαλείου προώθησης και παρακολούθησης του δημοτικού έργου, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται όσο και στη στοχοθεσία που το συνοδεύει, ευθυγραμμίζοντας τη στρατηγική του Δήμου  με την Agenda 2030 του Ο.Η.Ε. και τη μεθοδολογία που ακολουθούν οι πόλεις που καινοτομούν.

Η εν λόγω υπηρεσία δύναται να εμπλουτιστεί με την εκπόνηση της Εθελοντικής Τοπικής Έκθεσης (VLR) μέσω της οποίας θα υπάρξει αξιολόγηση και αποτύπωση του βαθμού επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα ανάδειξη, με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο, της δέσμευσης και της ικανότητας της Δημοτικής Αρχής για τη διαμόρφωση ενός Δήμου βιώσιμου, ανθεκτικού που συμβάλει στη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας, σύμφωνα με την Agenda 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις καθώς και για να εξειδικεύσουμε στις ανάγκες του Δήμου σας την ανωτέρω υπηρεσία συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εθελοντικής Τοπικής Έκθεσης, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8540 914 το ή στο email: info@anavathmisi.gr .