Τροποποίηση της ΚΥΑ, σχετικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας και προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΔΑΠ

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β΄1617 – 17/03/2023, η υπ’ Αριθμ. 27185 – 14/3/2023 Kοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης Άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332).”.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι τα Κ.Δ.Α.Π. των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν, κατά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020 για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους και τα Κ.Δ.Α.Π. που ήδη λειτουργούν, βάσει άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που εκδόθηκε πριν τη δημοσίευση του ν. 4756/2020, οφείλουν να προσαρμοστούν στις προβλέψεις της παρούσας ως προς την προσβασιμότητα τους από άτομα με αναπηρία, μέχρι την 31.03.2023 (αντί για την 31η.12.2022).