Τροποποίηση της 33-2006 περι αναστολής προσλήψεων.

30/05/2012

Τροποποίηση της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».