Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3380/τ. Β’/06.06.2024 η υπ’ αριθ. 44756/2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021 (Β’ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας.».

Με την ανωτέρω Απόφαση α) λαμβάνουν χώρα νομοτεχνικές και φραστικές βελτιώσεις στα άρθρα 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 και 20, β) αντικαθίσταται το άρθρο 15.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την 5η /6/2024.

Δείτε την Απόφαση εδώ