Νέα προθεσμία υποβολής συμφωνητικών που καταρτίζονται εντός του έτους 2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3342 – 10/8/2020 η υπ’ αριθμ. Α.1185/2020 – 7/8/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1065606/7222/ ΔΕ-Β΄/31.7.2000 (Β΄ 951) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990» για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020.”