Τροποποίηση της ΚΥΑ πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων από τους Δήμους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3485-22/8/2020 η υπ’ Αριθμ. 52878 – 21/8/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα: ” Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3324). “