Τροποποίηση της ΚΥΑ για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2183- 25/05/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32207– 24/05/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη- Εθνικής Άμυνας- Παιδείας και Θρησκευμάτων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού- Δικαιοσύνης- Εσωτερικών- Ψηφιακής Διακυβέρνησης- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Επικρατείας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/.Π.οικ.28499/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1870)”.