Τροποποίηση σχετικά με: Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β΄4818/31-07-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 1118/28-07-2023 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την ” Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»”.