Τροποποίηση, σχετικά με τα κατώτατα όρια των δημόσιων συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 5140/05-12-2023 Έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα την “Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ.”.