Τροποποίηση Πρόσκλησης, σχετικά με το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 77318/18-09-2023 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα το “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)”.

Με την ως άνω πρόσκληση,τροποποιείται η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.74010/08-09-2023 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές , σε υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (II), ως προς τα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης και ειδικότερα ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης.