Τροποποίηση Απόφασης, σχετικά με τις Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 5270/30-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 76792/29-08-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’677).”.