Τροποποίηση Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω διαδικτύου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2269-13/6/2020 η υπ’Αριθμ. Α. 1139 – 13/6/2020 Απόφαση της Α.Α.Δ.Ε με θέμα: “Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».”.