Τριήμερη πρόσθετη Άδεια και τηλεργασία για δημόσιους υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19

Με Δελτίο Τύπου στις 20/01/2022, το Υπουργείο Εσωτερικών θεσμοθετεί τη χορήγηση Άδειας ειδικού σκοπού, λόγω νόσησης τέκνου – μαθητή έως τη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου – με κορωνοϊό COVID 19, σε γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να είναι σε θέση να τους παράσχουν την προσήκουσα φροντίδα. Η εν λόγω Άδεια χορηγείται για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19 και οι δύο (2) τελευταίες ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική Άδεια.

Παράλληλα, επεκτείνεται και στους δημοσίους υπαλλήλους νοσούντων ανήλικων τέκνων η δυνατότητα για:

  • παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος,
  • παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,
  • παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως.