Τι ισχύει με τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134 -29/5/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.

Πιο συγκεκριμένα, η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής στις περιπτώσεις που:

  • τα τέκνα τους δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς καθώς και στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
  • η διδασκαλία των μαθημάτων των τέκνων τους  γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Εναλλακτικά, είναι δυνατή στην περίπτωση αυτή, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία του/ της και εφόσον αυτό είναι εφικτό βάσει του κλάδου και των καθηκόντων που ασκεί, να εργαστεί εξ αποστάσεως.
  • πρέπει να παραλάβουν το τέκνο τους κατά τις ημέρες που προσέρχεται στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η χρήση της διευκόλυνσης της παροχής εργασίας με μειωμένη απασχόληση μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Υπέρβαση  για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο του ανωτέρω ποσοστού για την εξασφάλιση της έγκαιρης παραλαβής του ανήλικου τέκνου είναι ανεκτή, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης κατά 25% δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, τη διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένη απασχόληση μέχρι και 25% ημερησίως δικαιούται μόνο ο ένας εκ των δύο γονέων. Σε περίπτωση που η τάξη όπου φοιτά το τέκνο του /της υπαλλήλου δεν λειτουργεί καθημερινά, είναι δυνατή η παράλληλη χρήση τόσο της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, όσο και της διευκόλυνσης της μειωμένης απασχόλησης έως 25%.

Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου που λόγω της φύσεως των καθηκόντων τους δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας, η οποία δεν μπορεί να διακοπεί ή να χορηγηθεί σε διακεκομμένα διαστήματα εφόσον από τα προσκομιζόμενα συνοδευτικά ιατρικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν έχει εκλείψει ο λόγος, για τον οποίο αρχικά χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια.