Τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες , του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ 27099 ΕΞ 2023/06-06-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 06.06.2023”.

Με το παραπάνω έγγραφο πιστοποιείται,η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 06-06-2023 Συγκεκριμένα, από ώρα περίπου 12:10 έως 15:40 παρουσιάστηκαν περιστασιακά και κατά περίπτωση μεγάλοι χρόνοι απόκρισης του υποσυστήματος καθώς και καθυστερήσεις ή/και αδυναμία πρόσβασης σε αυτό.

Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς:

  1. που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες, απο εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής ή του Αναθέτουντα φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και
  2. που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους πραγματοποιείται από την Διεύθυνσή Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξής του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στον σύνδεσμο https://bit.ly/41mJvBj, με συνημμένη την σχετική απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.