Σύσταση Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6082/19-10-2023 η Υπ΄Αριθμ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/42/οικ17008 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, με θέμα την “Σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης για το σύνολο των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β΄ του ν. 4940/2022 (Α΄ 112), υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων, περιλαμβανομένων όλων των γραμματειών, των διοικητικών τομέων, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτά.”.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, συντελείται  Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης για το σύνολο των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β΄ του ν. 4940/2022 (Α΄ 112), υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου των γραμματειών, των διοικητικών τομέων, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτά, με έδρα το Υπουργείο Εσωτερικών.