Συμπληρωματική Απόφαση Ι’ Κατανομής: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Οκτωβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 75029/13-10-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την Υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 107.883.582,80€ (Συμπλήρωση Ι’ κατανομής), από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,  σε όλους τους Δήμους της Χώρας.