Συμπλήρωση ερωτηματολογίου καταγραφής Πληροφ. Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού φορέων του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/890 /οικ.7599 – 12/05/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Συμπλήρωση ερωτηματολογίου καταγραφής υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού φορέων του Δημοσίου”.