Συλλογή Στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 32225 – 19/05/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών Σταθμών”, με το οποίο καλούνται:

α) Οι Δήμοι της χώρας, όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν τον συνημμένο Πίνακα, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία συλλογής στοιχείων. Τα ζητηθέντα στοιχεία αφορούν όλους τους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, είτε λειτουργούν εντός της υπηρεσίας των Δήμων είτε εντός των νομικών τους προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.). Για το λόγο αυτό, η καταγραφή και εν συνεχεία αποστολή των ζητηθέντων στοιχείων, πρέπει να αφορά το σύνολο των σταθμών, και όχι την καταγραφή των δεδομένων ανά σταθμό.

β) Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, όπως μεριμνήσουν προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνημμένος πίνακας, από όλους τους Δήμους χωρικής τους αρμοδιότητας. Μετά τη συλλογή των ζητηθέντων στοιχείων, παρακαλούνται να τα διαβιβάσουν συγκεντρωτικά και σε ενιαίο πίνακα στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.diamanti@ypes.gr, έως την Τρίτη 31.5.2022. Ο ενιαίος Πίνακας θα πρέπει να έχει τη μορφή του συνημμένου πίνακα προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η πλήρης καταγραφή των ζητηθέντων στοιχείων.