Σημείωμα ΚΕΔΕ για τη διενέργεια δαπανών στους Δήμους

Η νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ, εξέδωσε σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 37 παρ.2α του Ν.3801/2009, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να εγκρίνουν δαπάνες , που αν και δεν προβλέπονται ρητά από το νόμο, μπορούν να κριθούν λειτουργικές, εφόσον σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους των δήμων και προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών.

Σε εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, κατά την περίοδο των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών, η νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ, διευκρινίζει ότι οι δήμοι μπορούν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να εγκρίνουν δαπάνες ενημέρωσης των πολιτών, επί ζητημάτων που αφορούν τις παρεχόμενες, από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, υπηρεσίες (προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, Κέντρα Σίτισης και Φιλοξενίας Αστέγων κλπ), ώστε οι δημότες να είναι σε θέση να κάνουν χρήση όλων των προβλεπόμενων παρεμβάσεων προς όφελος και προστασία της υγείας τους.