Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ σε 100 δόσεις

Με τα άρθρα 110 έως 118 του σχεδίου νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 6 Μαϊου του 2019, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα σε δόσεις (έως 100).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 100:

“Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους”

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

“Με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 (Α’ 107), προβλέφθηκε μια εξαιρετική και χρονικά προσδιορισμένη δέσμη διατάξεων, με τις οποίες παρασχέθηκε η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών (από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα αυτών) φυσικών και νομικών προσώπων προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών… Για το σκοπό αυτό και ενόψει των πολύ θετικών αποτελεσμάτων των ως άνω διατάξεων, οι δυνατότητες ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που προβλέφθηκαν με αυτές, επαναφέρονται με το παρόν άρθρο και ισχύουν υπό τους ίδιους όρους, για περιορισμένο και πάλι χρονικό διάστημα“.