Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών κλπ από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4320-17/09/2021, η υπ’ Αριθμ.: 231708  – 31/08/2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: “Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετώνκαι παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1α του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).“.