Πως υποβάλλεται η “Δήλωση COVID” σε περιπτώσεις μείωσης μισθώματος κατά τουλάχιστον 30%

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4620 – 20/10/2020 η υπ’ Αριθμ. Α. 1230 – 20/10/2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την υποβολή της «Δήλωσης COVID» στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). “