Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» – Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 4813/12-09-2022, η Υπ. Αριθμ. ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707 – 6/09/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέγειας – Υποδομών και Μεταφορών , με θέμα το: “Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων.”.

Στην ανωτέρω Απόφαση, ορίζεται ο τρόπος εφαρμογής του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» για τη χορήγηση Επενδυτικών Δανείων και την επιχορήγηση στους Δικαιούχους Φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι συμπράξεις αυτών, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων Κτιρίων.