Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας»: Προθεσμίες ανάρτησης περίληψης διακήρυξης και ολοκλήρωσης ανάθεσης συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Α. Π. 65041/04.10.2022 1η Τροποποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία τροποποιείται η Πρόσκληση 43972/01.07.2022 του Υπουργείου, για την Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 -16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», μεταξύ άλλων και ως προς τις ημερομηνίες ανάρτησης των διακηρύξεων και ανάθεσης των Συμβάσεων.

More precisely:

-μέχρι την 31.12.2022 θα πρέπει να έχει αναρτηθεί Περίληψη Διακήρυξης του έργου

-μέχρι την 30.03.2023 (Milestone), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των Συμβάσεων από πλευράς των δικαιούχων, με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31.12.2025 και οι εργασίες από τους Αναδόχους των έργων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.09.2025 (Milestone).